پین‌ پول

فروش مشارکتی شارژ تلفن همراه و پرداخت قبضنام صاحب استارتاپ: سینا ملکی

غیرفعال

فروش مشارکتی شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض نام صاحب استارتاپ: سینا ملکی
توضیح بیشتر: پین پول اولین سرویس فروش شارژ و پرداخت قبوض خدماتی است که کاربران را در سود خود شریک میکند.پین پول با روش فروش مشارکتی کار میکند و بخشی از کارمزد پرداخت قبض و خرید شارژ را به صورت سود به کاربران پرداخت میکند.پین پول با روشی نوین سعی در جذب افراد مختلف جهت استفاده از این خدمات الکترونیکی دارد.