آشنایی با قرارداد وستینگ (واگذاری سهام) در استارتاپ ها - ٰVesting

به منظور درک بهتر قرارداد وستینگ (واگذاری سهام) ابتدا می بایست به یک تفاوت کلیدی در نوع آورده موسسین شرکت های تجاری و شرکت های استارتاپی پرداخت؛ در شرکت های تجاری اصل بر این است که شرکا آورده خویش را در قالب سرمایه نقدی یا غیرنقدی (اموال غیرمنقول) وارد شرکت می کنند (البته بعضاً مشاهده شده، آورده برخی از موسسین دانش و تخصص ایشان بوده است ولیکن اصل بر آورده نقدی می باشد)، این در حالی است که شرکای یک شرکت استارتاپی الزامی به ارائه آورده نقدی ندارند و عموماً دانش، تخصص و ایده خویش را به منظور تاسیس یک کسب و کار استارتاپی تجمیع می نمایند. آورده (دانش و تخصص) در شرکت های استارتاپی درابتدا از مالیت قابل توجهی برخوردار نیست و به مرور و با تلاش، پیشبرد و توسعه کسب و کار و تقاضا از سوی متقاضیان محصول استارتاپ، ارزش هر سهم افزایش می یابد و این امر، ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات