ایده بازار کشاورزی

ایده بازار کشاورزی

ایده‌‌بازار زیست‌بومی دانش‌بنیان است که با نگرشی نوآورانه و خلاقانه و مطالعه به‌روزترین و کارآمدترین روش‌های توسعه‌ کارآفرینی و افزایش ثروت ملی و سرما

رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث)

رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث)

رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث) یک رویداد در شهر زنجان می باشد

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان یک رویداد در شهر گرگان می باشد

ارائه استارتاپ کارجو

ارائه استارتاپ کارجو

ارائه استارتاپ کارجو یک رویداد در شهر قزوین می باشد

ارائه استارتاپ چرخ

ارائه استارتاپ چرخ

ارائه استارتاپ چرخ یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ نهانه

ارائه استارتاپ نهانه یک رویداد در شهر بیرجند می باشد

ارائه استارتاپ جزوه ننویس

ارائه استارتاپ جزوه ننویس

ارائه استارتاپ جزوه ننویس یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ tritapp

ارائه استارتاپ tritapp

ارائه استارتاپ tritapp یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ جاپارکز

ارائه استارتاپ جاپارکز

ارائه استارتاپ جاپارکز یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ ارزیابی وکلوپ هوشمند

ارائه استارتاپ ارزیابی وکلوپ هوشمند یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ ویدابیا

ارائه استارتاپ ویدابیا یک رویداد در شهر مشهد می باشد

ارائه استارتاپ راورو

ارائه استارتاپ راورو

ارائه استارتاپ راورو یک رویداد در شهر تهران می باشد

دوره تحول دیجیتال

دوره تحول دیجیتال

دوره تحول دیجیتال یک رویداد در شهر زنجان می باشد

استارتاپ ویکند گردشگری (توسعه پایدار)

استارتاپ ویکند گردشگری (توسعه پایدار)

استارتاپ ویکند گردشگری (توسعه پایدار) یک رویداد در شهر تهران می باشد

استارتاپ گردشگری گاسترونومی ایران

استارتاپ گردشگری گاسترونومی ایران

استارتاپ گردشگری گاسترونومی ایران یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ آسان بورس

ارائه استارتاپ آسان بورس

ارائه استارتاپ آسان بورس یک رویداد در شهر تهران می باشد