فهرست مرکز نوآوری و فناوری
  • 34 مورد
سرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقاتسرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

سرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

سرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین

ما در مرکز نوآوری ایران زمین به شما کمک می‌کنیم آینده‌ای بهتر را خلق کنید

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقاتمرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات یک مرکز رشد و مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می ...

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتالبنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال

بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال

اولین نهاد توسعه اشتغال پایدار در رسته فناوری اطلاعات و ارتباطات

تینوتینو

تینو

مرکز نوآوری شهری تهران

توییکتوییک

توییک

مرکز نوآوری شهری تهران

مرکز تخصصی کارآفرینی  کسب و کار کارمانامرکز تخصصی کارآفرینی  کسب و کار کارمانا

مرکز تخصصی کارآفرینی کسب و کار کارمانا

اولین مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار جنوب شرق ایران

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریفمرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

فاباتکفاباتک

فاباتک

مرکز تسهیل گری اکوسیستم استارتاپی ایران

بنتکبنتک

بنتک

ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر نوآوری، فناوری و خلاقیت

مرکز فناوری و نوآوری سینتکمرکز فناوری و نوآوری سینتک

مرکز فناوری و نوآوری سینتک

مرکز فناوری و نوآوری سینتک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر قزوین می باشد