فهرست سرمایه گذار
  • 68 مورد
شرکت توسعه صنعتی ایرانشرکت توسعه صنعتی ایران

شرکت توسعه صنعتی ایران

شرکت توسعه صنعتی ایران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوریصندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شرکت صانرژیشرکت صانرژی

شرکت صانرژی

سرمایه‌گذار خطرپذیر بر کسب‌وکارهای نوپا

صندوق نوآوری و شکوفاییصندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شرکت سراوا پارسشرکت سراوا پارس

شرکت سراوا پارس

ما ارزش‌آفرینان ایرانی را توانمند‌تر می‌کنیم

مکث هولدینگ

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر

دیمونددیموند

دیموند

شتابدهنده عمومی که برنامه‌های ویژه‌ای هم در زمینه‌های سلامت، گردشگری، حمل و نقل، خرده فروشی، فینتک و اینترنت اشیا دارد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهرانصندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

تکوستتکوست

تکوست

شرکت سرمایه گذاران فناوری

شرکت اعتبار ایرانشرکت اعتبار ایران

شرکت اعتبار ایران

شرکت اعتبار ایران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

آواتکآواتک

آواتک

آواتک یک شتابدهنده و سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتیصندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق توسعه فناوری‌های نوینصندوق توسعه فناوری‌های نوین

صندوق توسعه فناوری‌های نوین

صندوق توسعه فناوری‌های نوین یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

اُپاتاناُپاتان

اُپاتان

اُپاتان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شرکت توسعه کارآفرینی بهمنشرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

مهد تجارت گستران عطارمهد تجارت گستران عطار

مهد تجارت گستران عطار

مهد تجارت گستران عطار یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد