اطلاعات و ارتباطات اجزاء فضای کسب و کار ایران

اکوسیستم کارآفرینی ایران را کشف کنید...

جدیدترین اخبار

لیست کل استارتاپها و کسب و کارهای نوپای ایران بر اساس دسته بندی

در چه زمینه ای به دنبال استارتاپ هستید؟

بازرگانی و خرید

165 استارتاپ

خدمات مالی

158 استارتاپ

آموزش

121 استارتاپ

نرم افزار

90 استارتاپ

رسانه و سرگرمی

83 استارتاپ

خدمات اینترنتی

79 استارتاپ

اپلیکیشن

69 استارتاپ

سفر و گردشگری

69 استارتاپ

حمل و نقل

63 استارتاپ

غذا و آشامیدنی

56 استارتاپ

تبلیغات

47 استارتاپ

خدمات حرفه ای

43 استارتاپ

املاک

43 استارتاپ

محتوا و نشر

36 استارتاپ

ورزش

34 استارتاپ

پوشاک

31 استارتاپ

طراحی

31 استارتاپ

سخت افزار

31 استارتاپ

خدمات اداری

27 استارتاپ

ویدئو

27 استارتاپ

هوش مصنوعی

19 استارتاپ

کالاهای مصرفی

19 استارتاپ

بازی

12 استارتاپ

ساخت و تولید

11 استارتاپ

توسعه پایدار

9 استارتاپ

فناوری اطلاعات

8 استارتاپ

پرداختها

8 استارتاپ

بیوتکنولوژی

7 استارتاپ

موبایل

7 استارتاپ

علوم و مهندسی

7 استارتاپ

انرژی

5 استارتاپ

موسیقی و آوا

4 استارتاپ

الکترونیک

3 استارتاپ

وام و سرمایه

3 استارتاپ

منابع طبیعی

2 استارتاپ

دولت و نظامی

0 استارتاپ

جدیدترین استارتاپها