لیست کامل هاردهای هوآوی

لیست کامل هاردهای هوآوی

امیدواریم برایتان مفید و مورد استفاده واقع شود. جهت جستجوی سریع و راحت مدل مورد نظر، از کلیدهای ترکیبی CTRL+F استفاده کنید. Flash in update mode and rescue recovery over fastboot Ascend G۳۰۰ Ascend G۳۰۰ Ascend G۳۰۰C Ascend G۳۳۰ Ascend G۳۳۰D Ascend G۵۱۰ Ascend G۵۱۰ Ascend G۵۱۰ Ascend G۵۱۰ Ascend G۵۲۵ Ascend G۵۲۶ Ascend G۵۲۶ Ascend G۵۲۶ Ascend G۵۲۷ Qualcomm MSM۸۲۶۰ Ascend G۶۰۰ Ascend G۶۱۰ Ascend G۶۱۵ G۶۲۰S-L۰۱ G۶۲۰S-L۰۲ G۶۲۰S-L۰۳ Ascend G۶۲۰s Ascend G۶۲۰s Ascend G۶۲۰s Ascend G۶۲۰s Ascend G۶۲۰s Ascend G۶۲۰s Ascend G۶۲۱ Ascend G۶۲۱ G۶۳۰-U۰۰ Qualcomm MSM۸۲۱۲ Qualcomm MSM۸۲۱۲ Qualcomm MSM۸۲۱۲ Qualcomm MSM۸۲۱۲ Qualcomm MSM۸۲۱۲ Qualcomm MSM۸۲۱۲ Qualcomm MSM۸۲۱۲ Ascend G۶۳۰ Ascend G۶۳۰ Ascend G۶۳۰ Ascend G۶۳۰ Ascend G۶۳۰ Ascend G۶۳۰ RIO-CL۰۰ Ascend G۷ Plius Ascend G۷ Plius Ascend G۷ Plius Ascend G۷ Plius Ascend G۷ Plius Ascend G۷۱۶ Ascend G۷۳۰ Ascend G۷۳۰ Ascend G۷۳۰ Ascend G۷۳۰ Ascend G۷۳۰ Ascend G۷۳۰ Ascend G۷۴۰ RIO-L۰۱ RIO-L۰۱ RIO-L۰۲ RIO-L۰۳ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Qualcomm MSM۸۹۳۹v۲ Ascend GX۱ Ascend GX۱ Ascend GX۱ Ascend GX۱ Ascend HW-۰۱E Ascend HW-۰۳E HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ HiSilicon K۳V۲ Hi۳۶۲۰ Ascend P۶S Ascend P۶S Ascend P۶S HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T HiSilicon KIRIN۹۱۰T Ascend Y۱۰۰ Ascend Y۱۰۱ Qualcomm MSM۷۲۲۵A Qualcomm MSM۷۲۲۵A Qualcomm MSM۷۲۲۵A Ascend Y۲۰۰ Ascend Y۲۰۱ Ascend Y۲۰۱ Ascend Y۲۰۱ Ascend Y۲۱۰ Ascend Y۲۱۰ Ascend Y۳۰۰ Ascend Y۳۰۰ Ascend Y۳۰۰ Ascend Y۳۰۰C Ascend Y۳۳۰ Ascend Y۳۳۶ Qualcomm Ascend Y۳۴۰ Ascend Y۵۳۰ Ascend Y۵۳۰ Qualcomm MSM۸۲۲۶ Ascend Y۵۳۶ Ascend Y۵۳۸ Qualcomm MSM۸۲۱۰ Qualcomm MSM۸۲۱۰ Qualcomm MSM۸۲۱۰ Qualcomm MSM۸۲۱۰ Qualcomm MSM۸۲۱۰ Ascend Y۵۴۰ Ascend Y۵۵۰ Ascend Y۵۵۰ Ascend Y۵۵۰ Ascend Y۵۵۰ Y۵۶۰-CL۰۰ Y۵۶۰-L۰۱ Y۵۶۰-L۰۲ Y۵۶۰-L۰۳ Ascend Y۵۶۰ Ascend Y۵۶۰ Ascend Y۵۶۰ Ascend Y۵۶۰ Ascend Y۵۶۰ Ascend Y۵۶۰ Ascend Y۵۶۰ Ascend Y۵۶۰ SCL-AL۰۰ SCL-CL۰۰ SCL-L۰۱ SCL-L۰۲ SCL-L۰۳ SCL-L۰۴ SCL-L۲۱ SCL-L۳۲ SCL-TL۰۰ SCL-TL۰۰H SCL-TL۱۰ SCL-TL۱۰H SCL-U۰۳ SCL-U۲۱ SCL-U۲۳ SCL-U۳۱ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Ascend Y۶ Y۶۳۵-CL۰۰ Y۶۳۵-L۰۱ Y۶۳۵-L۰۲ Y۶۳۵-L۰۳ Ascend Y۶۳۵ Ascend Y۶۳۵ Ascend Y۶۳۵ Ascend Y۶۳۵ Ascend Y۶۳۵ Ascend Y۶۳۵ Qualcomm MSM۸۲۵۵T Qualcomm MSM۸۹۲۸ Qualcomm MSM۷۲۲۵ Qualcomm MSM۷۲۲۵ Qualcomm MSM۷۲۲۵ Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۷۲۲۷A Qualcomm MSM۸۲۲۵ Qualcomm MSM۸۲۲۵ Qualcomm MSM۸۲۲۵ Qualcomm MSM۸۲۲۵ Qualcomm MSM۸۲۲۵ Qualcomm MSM۸۲۲۵ Qualcomm MSM۸۲۲۵ Qualcomm MSM۸۶۲۵Q Qualcomm MSM۸۶۲۵Q Qualcomm MSM۸۶۲۵Q Qualcomm MSM۸۶۲۵Q Qualcomm MSM۸۶۲۵Q Qualcomm MSM۸۹۲۶ Qualcomm MSM۸۹۲۶ Qualcomm MSM۸۶۵۵ Qualcomm MSM۸۹۳۹ Qualcomm MSM۸۹۳۹ Qualcomm MSM۸۹۳۹ Qualcomm MSM۸۹۳۹

متن کامل نوشته در سایت آرنا ریپیر

    منبع بلاگ

    آرنا ریپیر

    آرنا ریپیر

    درخواست آنلاین تعمیرات موبایل و کامپیوتر

    نظرات