کارگاه آنالیز تکنیک و تاکتیک در ورزش

کارگاه آنالیز تکنیک و تاکتیک در ورزش

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نخستین کارگاه یک روزه شرکت‌کنندگان علاوه بر دریافت گواهی شرکت در کارگاه از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مجوز حضور در دوره پیشرفته آنالیز عملکرد در ورزش را دریافت خواهند کرد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات