برگزیدگان چالش سخنرانی های علمی-ترویجی در علوم شناختی COGTALK۲ مشخص شد

برگزیدگان چالش سخنرانی های علمی-ترویجی در علوم شناختی COGTALK۲ مشخص شد

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات