سرمایه اولیه شرکت هنگام ثبت انواع شرکت‌های تجاری چه مقدار است؟

، سرمایه اولیه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه در شرکت سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی‌که سرمایه شرکت پس از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه اقدامات لازم انجام شود یا شرکت به نوعی دیگر تبدیل گردد وگرنه هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه صلاحیتدار، خواستار انحلال شرکت گردد. شرکت تعاونی شرکتی است که بین عده‌ای از افراد تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می‌برند. همچنین با توجه به مواد ۵۲ و ۵۱ قانون تجارت، بین ثبت و تشکیل بخش تعاونی ملازمه وجود دارد، بدین منظور که پس از تحویل مدارک اعم از صورت جلسه تشکیل، اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان، مجوز وزارت تعاون، پرداخت یک سوم نقدی، تقدیم کل غیر نقدی باید به ثبت برسد تا تشکیل شود. حداقل سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. حداقل سرمایه‌ای جهت تاسیس شرکت وجود ندارد و بر اساس ماده ۱۱۷ قانون تجارت، زمان تشکیل شرکت زمانی است که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردد. بر اساس ماده ۱۸۳ قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته شده است. در شرکت نسبی نیز همانند شرکت تضامنی و با مسیولیت محدود، محدودیتی در راستای تامین سرمایه، جهت تاسیس وجود ندارد و پس از تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویمم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی، شرکت تشکیل می‌گردد. حداقل سرمایه اولیه در شرکت مختلط سهامی به موجب ماده ۱۶۲ لایحه اصلاحی، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یک عدد شرکاءسهامی ویک یاچند نفرشریک ضامن تشکیل می‌شود. در قانون تجارت محدودیتی نسبت به سرمایه برای ثبت شرکت مختلط سهامی وجود ندارد و در سه مرحله زیر تشکیل می‌شود: حداقل سرمایه در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل سرمایه در شرکت مختلط غیر سهامی بر اساس ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی، شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. سرمایه برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی نیز در قانون تجارت هیچ محدودیتی نداشته و با تادیه و تسلیم سرمایه، شرکت تشکیل می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات