چگونگی مطالبه مهریه به موجب آیین نامه جدید قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸

مطابق آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، زوجه بایست بدوا با در دست داشتن اصل یا رونوشت مصدق سند ازدواج (که از جمله اسناد رسمی لازم الاجرا محسوب می‌گردد) به دفتر ازدواج و طلاق مربوطه که عقد ازدواج در آن جا منعقد گردیده مراجعه تا پس از تصدیق هویت متقاضی و اسناد ارائه شده با صدور اجرائیه مبنی بر مطالبه مهریه سند رسمی لازم الاجرا، زوجه را در جهت مطالبه مهریه ملزم به ارسال درخواستنامه مطالبه مهریه از طریق اداره پست به نشانی اقامتگاه زوج می‌نماید (البته راسا تحقق پیدا نمی‌کند) و پس از آن با جمیع مستندات خواسته از قبیل اصل یا رونوشت مصدق سند ازدواج، مدارک هویتی و اجرائیه مزبور به نزدیک‌ترین دایره اجرای ثبت محل اقامت خویش مراجعه و فرم‌های مطالبه وجه (مهریه) را تکمیل و در نوبت معرفی اموال مدیون قرار خواهند گرفت. با این حال اگر شروط فوق الذکر نسبت به مطالبه مهریه از سوی دایره اجرای ثبت محل رعایت گردد ولی نتیجه‌ای در وصل وجه مهریه حاصل نگردد، زوجه می‌تواند درخواست صدور مجوز مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری نماید که با در دست داشتن آن و سایر اسناد مثبته از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست مطالبه مهریه اقدام نماید.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات