قرارداد محرمانگی یا عدم افشای اطلاعات NDA چیست؟

موسسین کسب و کار بالاخص استارتاپ در جهت حفظ اطلاعات کسب و کار که شامل مدل کسب و کار، اسامی مشتریان، اطلاعات مالی، مالیاتی و اجرائی که آگاهی سایرین از آن یحتمل موجب ورود زیان شود و همچنین سایر اطلاعات حیاتی کسب و کار اقدام به تنظیم قرارداد محرمانگی اعم از یک جانبه یا دوجانبه می‌نمایند و یا نیز در قالب بندی از قرارداد کار یا مشارکت طرفین یا یک طرف را متعهد به مفاد تعهد محرمانگی می‌نمایند. ماهیت این قسم قراردادها بدین نحو است که طرفین آن در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می‌گردند؛ در واقع موسسین کسب و کار عموما از بابت ایده یا سورس برنامه‌های ایجادی متعهد به محرمانگی و حفظ اسرار و اطلاعات آن‌ها می‌شوند که در چارچوب بندی در قرارداد هم بنیانگذاران قید و یا در قالب یک قرارداد محرمانگی دوجانبه مجزا تنظیم و به امضاء می‌رسد.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات