سرگذشت رعنا دختر زیبای گیلک

سرگذشت رعنا دختر زیبای گیلک

البته به نظر می‌رسد که ارتباط عاشقانه ما بین آقاجان و رعنا مقرون به صحت نبوده، بلکه رفاقت کردآقاجان و هادی سورچانی با هم چنین تفکری را برای بعضی ایجاد کرده بود، سرانجام کار این دو تن (هادی و کردآقاجان) به جایی کشید، که با مردم درگیر و کشته شدند. روایت است که رعنا توسط کرد آقا جان (از عیاران زمان خود) از روستایش دزدیده می‌شود اما بعد رعنا با او ازدواج می‌کند یک سال بعد کرد آقا جان در درگیری زخمی و سپس در اثر پرت شدن با اسبش به دره‌ای در جایی به نام کلرود [پلرود] افتاده و کشته می‌شود و رعنا که خود را روسیاه می‌بیند از برگشتن به روستا احراز می‌کند این شعر توسط عاشق او سروده می‌شود. هر چند نمی‌توان صحت و سقم روایت یا جزییات را به قطعیت مشخص کرد اما از خود شعراطلاعاتی ازقبیل ازدواج رعنا با کرد آقاجان و سرودن شعر از زبان پسردایی او و همچنین عدم پذیرش رعنا در جامعه آنروز قابل استنباط است. خیاط بدی هیشکی ندوت، رعنای رعنای می‌شی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا رعنای می‌شی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا رعنای می‌شی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا رعنای می‌شی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا رعنای می‌شی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا رعنای می‌شی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا جان من بگو مرگ من بگو رعنای جان من بگو مرگ من بگو رعنای جان من بگو مرگ من بگو رعنای جان من بگو مرگ من بگو رعنای جان من بگو مرگ من بگو رعنای جان من بگو مرگ من بگو رعنای جان من بگو مرگ من بگو رعنای رعنای میشه رعنا سیاکیش میشه رعنا رعنای گل رعنا گل سمبله رعنا آی رو سیا رعنا جان برگرد بیا رعنا رعنای میشه رعنا سیاچیش میشه رعنا رعنای میشه رعنا سیاچیش میشه رعنا امسال سال پر خیر چائیه است رعنا رعنا رفتی تا لنگرود رعنا

متن کامل نوشته در سایت راهدون

منبع بلاگ

راهدون

راهدون

رزرو اقامتگاه و تجربه های روستایی

    نظرات