اهمیت توسعه‌ مهارت های شناختی درچالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” مورد تاکید قرار گرفت

اهمیت توسعه‌ مهارت های شناختی درچالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” مورد تاکید قرار گرفت

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات