کفی هوشمند کفش برای بهبود عملکرد دویدن ورزشکاران

از یک کفی کفش هوشمند رونمایی کرد که می‌تواند سرعت و کیفیت گام‌های ورزشکار را بهبود بخشد با استفاده از این کفی ورزشکار می‌تواند اطلاعاتی راجع به شیوه دویدن خود همچون طول گام و سرعت آن همرا با بازخوردهای حسی و شنیداری دریافت کند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات