اقامه‌ دعوا بر اساس قرارداد محرمانگی اطلاعات چگونه است؟

نقض قرارداد محرمانگی اطلاعات به تنهایی برای اقامه‌ دعوا کافی نیست. مطالبه خسارت به ادعای نقض قرارداد از سوی متعهد اصولا مستلزم این است که مدعی موارد زیر را اثبات نماید: نقض قرارداد از سوی متعهد: باید مشخص شود که شخص تعهد خود مبنی بر حفظ محرمانگی اطلاعات، داده‌ها، مدارک و نظایر آن را نقض کرده است. باید بدانیم که صرف اثبات این مساله که متعهد، قرارداد را نقض کرده است، برای ادعای خسارت کافی نیست و وی باید اثبات نماید که در نتیجه این نقض تعهد، به وی خسارت وارد شده است که البته گاهی امر دشواری ست. بنابراین بسیار واجب است که در قرارداد برای نقض تعهد، خسارت مشخص تعیین شود تا به صرف اثبات نقض قرارداد، بتوان آن مبلغ را از متخلف (طرف قرارداد محرمانگی) مطالبه نمود؛ مثلا شرط شود که در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی متعهد است مبلغ ۳۰ میلیون به طرف مقابل بپردازد، در این صورت، با اثبات نقض قرارداد، متعهد باید مبلغ ۳۰ میلیون بپردازد بدون اینکه نیازی باشد ورود خسارت و میزان آن اثبات شود. در ابتدا لازم است این مساله عنوان شود که کلا چگونه بر اساس نقض تعهد قراردادی باید اقامه‌ دعوا کرد و سپس به این مبحث بپردازیم که چگونه با استناد به نقض قرارداد محرمانگی اطلاعات، اقامه دعوا کنیم؟ دعوای الزام به پرداخت خسارت ناشی از نقض تعهد را اقامه نماید؛ یعنی آقای ب از اجرای اصل تعهد یعنی رعایت مفاد قرارداد محرمانگی اطلاعات بگذرد و به جای آن خسارتی را که در اثر نقض این تعهد به او وارد شده است، مطالبه کند. برای اینکه از نقض اطلاعات محرمانه‌تان جلوگیری کنید می‌توانید نمونه قرارداد محرمانگی اطلاعات که مطابق قانون تجارت ایران تنظیم شده است را دریافت کنید. اما اگر در قرارداد محرمانگی وجه التزامی درج و تعیین نشده باشد، زیان‌دیده می‌تواند مانند حالت بالا «دعوای الزام به پرداخت خسارت ناشی از نقض تعهد» را اقامه نماید.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات