توافق عدم رقابت در قرارداد کار چه کاربردی دارد؟

از جمله راهکارهای مشروعی که بنگاه‌های تجاری بر آن تکیه می‌نمایند و به واسطه این ابزار مزایای تجاری خود را حفظ و مانع بروز رفتارهای ضد رقابتی می‌شوند، توافق عدم رقابت است. این توافق معمولا برای مدت زمانی که در قرارداد مشخص شده یا برای منطقه خاص جغرافیایی که مورد توافق طرفین است یک طرف را از فعالیت در زمینه خاصی منع می‌نماید. توافق عدم رقابت در قراردادهای کار روابط استخدامی همواره مورد حساسیت قانون‌گذاران بوده و وضعیت آن برآمد دخالت الزامات قانونی و نقش کمتر برجسته‌ی آزادی قراردادی بوده است. توافق عدم رقابت از جمله شروط مندرج در قرارداد کار است که این شرط معمولا به نفع کارفرما در ضمن قرارداد و یا مستقلانه گنجانده می‌شود. در صورتی شرط عدم رقابت در قرارداد کار اعتبار می‌یابد که توافق جنبه‌ی تبعی داشته و منافع مشروعی را مورد حمایت قرار داده توافق عدم رقابت بیشترین کاربرد را در حیطه‌ی مناسبات استخدامی دارد و بیشترین مناقشات بر سر توافق عدم رقابت نیز در همین روابط (کارمند و کارفرما) مطرح شده که نیازمند تحلیلی جامع است.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات