مشاغل سخت و زیان آور

لذا مقنن، به تبعیت از ساختار حمایت گرایانه قانون کار و همچنین قوانین مرتبط دیگر نظیر قانون تامین اجتماعی، طی مقرره‌ای با عنوان آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، مزایا و حمایت‌هایی را برای این گروه از شاغلان به رسمیت شناخته است. بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد؛ که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل از تعریف قانون می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که برخی مشاغل، ذاتا و ماهیتا سخت و زیان بار هستند و حتی اعمال تغییرات فنی و بهداشتی، سختی و زیان‌باری ماهیت کار را تا حدودی کاهش می‌دهد اما گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد؛ اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما، سختی و زیان آوری آن‌ها را حذف نمود. کار با وسایل دارای ارتعاش درحدی که برای سلامتی کارگر زیان آور باشد. نکته: چنانچه شغل افراد در هیچ یک از گروه‌های تعریف شده فوق قرار نگیرد، این امر، مانع تقاضای سختی کار از اداره کار و امور اجتماعی نخواهد بود. کارگر کارخانه هستم که شامل مشاغل سخت و زیان‌آور شدم، کارخانه بنده را به اداره کار استان معرفی کرد و کار من تایید شد، به تامین اجتماعی معرفی شدم که در بررسی‌ها مشخص شد که مدت نه ماه از حق بیمه من در یک شرکت دیگر بوسیله کارفرما رد شده و من در همان محل قبلی و شغل خودم کار می‌کردم و فقط بیمه را در یک شرکت دیگر رد کرده‌اند و به اشتباه عنوان شغلی من را کارمند رد کرده‌اند. بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور و کارفرمایان پس از دریافت فرم مربوطه از تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل و نوع آن در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار، توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی انجام می‌گیرد. نکته: رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رای بدوی اعتراض داشته باشند، درخواست تجدیدنظر خود را کتبا به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نمایند. نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان پس از انجام مراحل فوق و تایید سختی کار توسط کمیته، کارگر بیمه شده در مشاغل سخت از حمایت‌هایی برخوردار می‌گردد که در ذیل مختصرا به آن‌ها اشاره شده است. طبق ماده ۵۲ قانون کار، در کارهای سخت و زیان آور، ساعات کار نباید از ۶ ساعت کاری مشاغل سخت و زیان آور به موجب ماده ۶۱ قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای سخت و زیان آور انجام می‌دهند، مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند، به موجب ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور برای کارگران زن نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و مشاغل سخت و زیان بار به موجب ماده ۸۳ قانون کار، ارجاع هرگونه کار اضافی و کارهای سخت و زیان آور به کارگر نوجوان مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد، حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند، بدون شرط سنی می‌توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها جهت طرح در کمیته‌های استانی ارائه نمایند. محاسبه ۴٪حق بیمه کارگر در مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که شغل کارگر از جمله کارهای سخت و زیان آور بوده یا سختی کار در کمیته‌های صالح، احراز گردد، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، یعنی اگر قرار باشد کارفرمایی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت کند، محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور به صورت زیر است: (۴ درصد حق بیمه آخرین دستمزد مشمول حق بیمه * تعداد ماه‌ها) + (۴ درصد مستمری محاسبه شده (بازنشستگی) * مدت سابقه مشاغل سخت و زیان آور) نکته ۱: اگر سوابق شغلی فرد در کار سخت و زیان بار، قبل از سال ۸۳ باشد، به ۴ درصد حق بیمه، ۴ درصد دیگر افزوده می‌شود، یعنی حق بیمه سخت و زیان آور برای آن دسته از سوابقی که به قبل از سال ۸۳ بازمی گردد ۸ درصد است که این مبلغ به علاوه ۲۳ درصد حق بیمه عادی می‌شود (جمعا ۳۱ درصد). تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی پرداخت حق بیمه به صورت مشاغل سخت و زیان آور برای کارفرما الزامی نیست. احتساب مرخصی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در سابقه اشتغال مطابق قانون تامین اجتماعی، ایام استفاده از مرخصی استحقاقی، مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت ۳ روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار و ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد، چنانچه به کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و یا از بازنشستگان این مشاغل هستید، عضویت در سامانه مشاغل سخت و زیان آور برای اطلاع از حقوق و مزایای خود، طرح سوالات احتمالی و آگاهی از آخرین اخبار مشاغل سخت و زیان آور پیشنهاد می‌گردد.

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

منبع بلاگ

سامانه حقوقی دادپرداز

سامانه حقوقی دادپرداز

دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

نظرات