شرکتی استارت آپی به دنبال تولید دارو برای شبیه سازی اثرات فعالیت ورزشی برای تولید و بازسازی میتوکندری ها

شرکتی استارت آپی به دنبال تولید دارو برای شبیه سازی اثرات فعالیت ورزشی برای تولید و بازسازی میتوکندری ها

این شرکت مرحله بالینی، از سال ۲۰۱۷ تاسیس شده است و به طور اختصاصی در مورد زیست شناسی بیوژنز میتوکندری (رشد و تکثیر میتوکندری‌ها) و عملکرد آن فعالیت می‌کند. از نظر تاریخی، ورزش و روزه تنها روشهای شناخته شده‌ای برای تحریک بیوژنز میتوکندری و کاهش سرعت عملکرد میتوکندری در پیری و بیماری می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این مسیر هورمونی، تولید میتوکندری‌های جدید و و عملکردی است که همراه با بازیابی ساختار و عملکرد بافت آتروفی شده می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات