استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

به عبارتی اگرچه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده در بند پنجم خود رسیدگی به دعاوی ناشی از جهیزیه را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است، اما مفهوم جهیزیه، فی نفسه از مبنا و منشا قانونی نظیر اگرچه زوجه اموالی غالبا منقول را جهت استعمال مشترک به همسر شوهر می‌آورد، اما این عمل، به منزله انصراف زوجه از حق مالکیت خود نسبت به جهیزیه نیست، بلکه هر زمان که بخواهد می‌تواند در آن اموال دخل و تصرف کرده و زوج حق جلوگیری از این امر را ندارد. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت زوج، به عنوان امین و به رسم امانت، اذن و اجازه بهره برداری از جهیزیه را داشته و باید به رسم متعارف از آن‌ها برای ادامه زندگی مشترک استفاده نماید. مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه همانطور که در ابتدا گفته شد بند ۵ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از جهیزیه را در صلاحیت شعب دادگاه خانواده دانسته است. چون دعوای استرداد جهیزیه در زمره دعاوی مالی است، قضات بر مبنای ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده که ذکر کرده دادگاه در رای صادره‌ی خود مبنی بر طلاق بایستی تکلیف مسائل مالی را مشخص کند، تعیین تکلیف در این باب را در صلاحیت محاکم خانواده می‌پندارند. علاوه بر آن رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه غالبا حین رسیدگی به فسخ یا انحلال نکاح و پس از آن صورت می‌گیرد و با توجه به عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای طلاق یا فسخ نکاح، این موضوع نیز بالتبع بیشتر در محاکم خانواده مطرح می‌شود. تشریفات رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه در زمره عمومات آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد. در صورتی که زوج، با اقرار صحیح خود، سیاهه جهیزیه را تایید کند، معتبرترین سند جهت حصول نتیجه به دادگاه تقدیم شده است و نیاز به هیچ دلیل، سند و اماره دیگری نمی‌باشد. در صورتی که زوجه قصد استرداد جهیزیه خود را دارد، مطلوب است پیش از اقامه قانونی دعوا در محاکم، با ارسال اظهارنامه توسط دفاتر خدمات قضایی الکترونیک به طرفیت زوج، درخواست خود را مطالبه نماید تا چنانچه زوج مخالفتی نداشته باشد، بدون ورود به بستر قضایی و مراجع دادگستری، از طرق مسالمت آمیز، مطلوب زوجه حاصل گردد. با این حال نظر به توالی فاسدی که امکان دارد گریبانگیر زوجه گردد نظیر شکایت زوج مبنی بر سرقت اموال توسط زوجه یا حضور اشخاص غریبه در منزل جهت انتقال وسایل و مسائلی که باالتبع به اذهان متبادر می‌گردد و…مطلوب است استرداد جهیزیه با حکم اجرای احکام و حضور دادورز (مامور اجرا) در محل بوده و یا هنگام انتقال شاهدانی از دوستان و آشنایان یا همسایگان حاضر باشند.

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

منبع بلاگ

سامانه حقوقی دادپرداز

سامانه حقوقی دادپرداز

دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

نظرات