کارگاه تیم سازی برای موفقیت با رویکرد سرمایه شناختی و طراحی بازی در شتاب دهنده شناختی COGNOTECH برگزار شد

کارگاه تیم سازی برای موفقیت با رویکرد سرمایه شناختی و طراحی بازی در شتاب دهنده شناختی COGNOTECH برگزار شد

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات