معرفی و بررسی قرارداد عدم افشا یا قرارداد محرمانگی استارتاپ

حال کسب و کارها، انرژی، زمان و هزینه زیادی را در جهت تهیه، تدوین و گردآوری دانش فنی، اطلاعات مربوط به مشتریان و بازار، راهکارها و برنامه‌های تجاری نسبت به پیشبرد اهداف شرکت صرف می‌کنند، این مهم خود امری می‌شود که کسب و کارها (استارتاپ) به هر طریقی نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات، اسناد و ایده‌های خویش نهایت تلاش خود را در قالب ملاحظات پیشگیرانه بسیج نماید، زیرا اطلاعات و ایده‌ها برای یک استارتاپ نقش سرمایه شرکت را دارد و افشای آن موجب بی اعتباری و عدم کارآیی استارتاپ خواهد شد. در واقع موسسین حداکثر اعتماد را به یکدیگر نسبت به عدم افشای اطلاعات بنیادین کسب وکار دارند و حتی در صورت افشای چنین اطلاعاتی از جانب هر یک از ایشان، ممکن است شخص افشاء کننده اطلاعات، خود متضرر گردد؛ با این حال نگرانی آن چنانی از این بابت احساس نمی‌شود.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات