برای مشارکت در ساخت مجتمع تجاری چه شرایطی نیاز است؟

به صورت کلی قرارداد مشارکت در ساخت مجتمع تجاری قراردادی در زمره قراردادهای سرمایه محسوب می‌شود که میان مالک یا مالکین و سازنده یا سازندگان تنظیم می‌شود. این قرارداد که از اقسام قراردادهای مشارکت مدنی است با توجه به ماهیت ویژه خود یعنی ادغام و در هم آمیختگی سرمایه‌های مادی و معنوی افراد منجر به ایجاد سود آوری و انتفاع (بهره مندی) طرفین این قرارداد یعنی مالک و سازنده می‌شود. در رابطه با انعقاد این قرارداد به جهت اهمیت آن رعایت و توجه به نکات حقوقی اهمیت به سزایی دارد. به عنوان مثال یکی از نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و البته هر قرارداد و یا مبایعه نامه‌های دیگر پیش بینی نهاد داوری و انتخاب و تعیین داور است. در ضمن باید توجه داشت که در صورت پیش بینی شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت مجتمع تجاری، دادگاه تا مدت اتمام زمان داوری و یا استعفای داور به اختلاف طرفین رسیدگی نمی‌کند. اگر شما هم نیاز به یک قرارداد مشارکت مدنی کامل دارید که تمامی بندهای لازم را داشته باشد می‌توانید در این قرارداد توجه به تعهدات طرفین نیز اهمیت دارد. پس باید مالکان بدانند اگر پس از عقد قرارداد پشیمان شدند بدون توافق نمی‌توانند آن را فسخ شده بخوانند و سازنده می‌تواند با مراجعه به دادگاه حق خود را مطالبه و مراحل تسلیم ملک را که در تعهد مالک است اجرا کند از طرف دیگر تعهدات سازنده نیز عبارتست از آنکه عملیات ساخت را به موقع آغاز نموده و اتمام به موقع آن طبق مشخصات و مندرجات قرارداد مشارکت صورت گیرد. علاوه بر رعایت نکات حقوقی می‌بایست سازندگان نسبت به مقررات و ضوابط ساخت مجتمع تجاری که بیش از ساخت هر ساختمان دیگری اهمیت دارد نیز اگاهی داشته باشند. در نهایت باید توجه نمود که حداکثر تراکم مجاز مراکز تجاری شهری ۴۰۰ درصد سطح کل زمین و حداکثر زیربنای مجاز در طبقه همکف ۱۰۰ درصد سطح کل زمین است. کامل دارید که تمامی بندهای لازم را داشته باشد می‌توانید نمونه قرارداد مشارکت در ساخت را دریافت کنید تا تجربه ده‌ها قرارداد شکست‌خورده را تجربه نکنید. نیاز به قرارداد مشارکت در ساخت مجتمع تجاری دارید؟ نیاز به قرارداد مشارکت در ساخت مجتمع تجاری دارید؟

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات