یک متن قرارداد کاری باید حاوی چه بندها و شرایطی باشد؟

در سالیان اخیر توجه به حوزه روابط کاری و قراردادی میان کارگر و کارفرما و هم چنین لزوم دقت و توجه به نکات حقوقی هنگام تنظیم متن قرارداد کاری بسیار حائز اهمیت شده است از طرفی دیگر نیز آنچه برای یک کارفرما به عنوان فرد استخدام کننده شما مطرح است دریافت خدماتی از شماست که بابت آن به شما حق الزحمه پرداخت می‌کند لذا در این میان قانون به عنوان عنصری مداخله‌گر به منظور رفع این دغدغه‌ها و فراهم کردن جنبه قانونی محکم و اطمینان بخش میان روابط کارگر و کارفرما، به ایجاد ساز و کارهای قانونی از جمله تصویب قانون کار روی آورده است و اساس این رابطه مبتنی بر قانون کار و قرارداد کار می‌باشد قبل از اینکه به نکات یک متن قرارداد کاری بپردازیم باید کارگر و کارفرما را تعریف کنیم. آمده است کارگر از لحاظ این قانون، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند قانون کار از واژه کسی استفاده کرده است به آن معنی که اشخاص حقیقی به عنوان کارگر شناخته می‌شوند و اشخاص حقوقی مشمول این عنوان نمی‌باشند لذا با توجه به آنچه بررسی و مطرح شد هر فردی با هر سطح سواد و تحصیلاتی تحت هر عنوان شغلی، زمانی که به دستور یا به عبارتی به تبعیت از کارفرما، انجام کاری را به عهده بگیرد و در برابر آن مزد، حقوق دریافت کند این فرد کارگر تلقی شده است و مشمول قانون کار قرار خواهد گرفت کارگر در برابر آنچه انجام می‌دهد حقوق و دستمزدی دریافت می‌کند، در واقع این ماهیت و طبیعت قرارداد کار است که کارگر در برابر ارائه خدمات به کارفرما خود باید حقوق دریافت کند کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او و در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می‌کند کارفرما طرف قرارداد کار می‌باشد و او از ظرفیتی برای اجرا تعهداتش در برابر کارگر برخوردار است قرارداد کار مطابق با آنچه در ماده ۷ قانون کار آمده است عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد و تنظیم کننده روابط آن‌ها در آینده خواهد بود چرا که متن قرارداد کاری مشخص می‌کند که کارگر در برابر انجام کار مشخصی به یک شیوه مشخص و در یک زمان مشخص حقوقی را دریافت می‌کند طرفین قرارداد کار کارگر و کارفرما هستند که باید در متن قرارداد کاری نام طرفین ذکر شود و قرارداد به امضا آن‌ها برسد حقوق کارگر باید مطابق با قرارداد و شرایط کاری او تنظیم شود چرا که پرداخت حقوق به کارگر مطابق با قرارداد کار و توافق است و ملاحظه نکات و مندرجات این قرارداد منجر به تضمین آینده روابط کاری میان کارگر و کارفرما می‌شود قرارداد کار برای جذب نیرو یکی از مهم‌ترین قراردادهای حقوقی است که باید برای امضای آن دقت کافی داشت. نکات مهم متن قرارداد کار‌ی ذکر شده در این مطلب، به صورت کامل و کافی نیست؛ بلکه باید در هنگام نگارش و عقد قراردادهای حقوقی مسائلی دیگر را نیز مدنظر داشت.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات