چگونگی تنظیم شکوائیه و پیگیری آن

البته بستگی به جرم تحقق یافته نوع طرح شکوائیه نیز متغیر است، برای مثال در جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شاکی بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خویش را بدوا ثبت نماید و در جرم ایراد ضرب و جرح می‌تواند با مراجعه به کلانتری محل و ثبت شکوائیه و اخذ دستور مراجعه به پزشک قانونی سایر مراحل رسیدگی کیفری جرم را انجام دهد. شرح شکوائیه عنصر تاثیرگذار در نحوه بیان ماهیت اتهام مورد ادعا محسوب می‌شود؛ شاکی بایست اظهارات خویش را مشروحا با قید جزئیات و ادله اثبات دعوی و مستندات قانونی تشریح نماید تا مادامی که مرجع قضایی پس از مطالعه آن، نسبت به جرم تحقق یافته علم پیدا کند. پس از تنظیم شکوائیه نسبت به ثبت و ارسال آن به مرجع صالح (دادسرا یا دادگاه کیفری ۱ یا ۲ منوط بر نوع جرم) از طریق کلانتری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام گردد که پس از وصول شکوائیه از طریق مرجع صالح، پیامکی دال بر حضور در مدت ۵ روز از تاریخ رویت ابلاغیه جهت توضیح و بیان دفاعیات خویش در مرجع مربوطه حاضر گردیده تا پس از علم و اقناع دادیار، بازپرس و یا قاضی به وقوع بزه، دستور صدور یکی از قرارهای ۱۹ گانه اعم از قرار بازداشت، قرار التزام با تودیع وثیقه و ….

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات