الزامات و موارد قانونی پیش خرید آپارتمان

اولین لازمه تنظیم قرارداد پیش خرید یا فروش آپارتمان مقدمه و هویت طرفین قرارداد می‌باشد که ابتدائا در قسمت مقدمه مشخص می‌گردد که قرارداد پیش رو در چارچوب چه قوانینی -برای مثال مواد قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها و قانون و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان-، قرار دارد و نیز سمت فروشنده بعنوان یک طرف قرارداد مشخص می‌گردد؛ برای مثال اگر فروشنده مالک زمین است و نسبت به سهم خویش قصد پیش فروش دارد صراحتا قید گردد و همینطور اگر فروشنده سازنده یا مشارکت کننده در ساخت بناء است، مشخص گردد. لازم به ذکر است که اگر فروشنده مالک ملک یا سازنده آن است، قرارداد ساخت بناء را بررسی نمایند که مطابقت با تقسیم واحدها، واحد پیش خرید شده مطابق با سهم ایشان می‌باشد. ذکر دقیق اطلاعات هویتی طرفین قرارداد در بخش بعدی قرارداد پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان ذکر می‌گردد؛ خریداران حتما قرارداد مشارکت در ساخت بناء و سند ملک مربوطه را ملاحظه نمایند تا مشخص شود اطلاعات هویتی شخص فروشنده بعنوان یکی از آن‌ها (مشارکت کننده در ساخت یا مالک زمین) مطابقت دارد. پیش خریداران آپارتمان در بخش بعدی بایست مشخصات و ویژگی‌های ملک را صراحتا و جامع مطابق با قرارداد مشارکت در ساخت بناء در قرارداد پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان ذکر نمایند؛ از جمله این الزامات مساحت، طبقه و واحد و شماره ثبت ملک مدنظر قید گردد و ملحقات آن از جمله پارکینگ با ذکر جزئیات، انباری، اشتراکات آب، برق، گاز، تلفن، و سایر امکانات پیش بینی شده لحاظ گردد. دیگر بخشی که پیش خریداران آپارتمان بایست مدنظر قرار دهند، بهای واحد پیش خرید شده و نیز نحوه پرداخت آن مبلغ می‌باشد؛ بدوا بندی در خصوص قیمت واحد مزبور با تمام ویژگی‌های آن که پیش‌تر بیان شد، تقویم و ارزیابی می‌گردد و در بند‌های دیگر منطقا و اصولا ایجاب می‌کند که پیش خرید کنندگان با عنایت به روند احداث بناء به صورت مرحله‌ای اقساطی را تعیین و در هر مرحله پرداخت گردد و هم چنین مبلغی را که عموما یک پنجم کل مبلغ واحد است را به منظور تنظیم سند رسمی در نظر بگیرید. نسبت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه نیز، تاریخ و دفترخانه بخصوصی تعیین گردد و نیز ذکر گردد فروشنده دارای وکالت از طرف مقابل خویش است یا خیر؟ و در صورت وجود وکالتنامه شماره و مورد وکالت در قرارداد پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان قید گردد. همانطور که پیش‌تر مختصرا بیان شد، پیش خریداران آپارتمان بایست به تاریخ تحویل آپارتمان توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ در قرارداد پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان در ماده تاریخ تحویل آن، با عنایت به قرارداد مشارکت در ساخت بناء که تاریخ اتمام پروژه مشخص گردیده، به صراحت تاریخ تحویل آپارتمان تعیین گردد و تاکید می‌گردد تعهداتی از قبیل قید در مدت زمان کوتاه یا حتی عدم قید مدت به جد پرهیز گردد تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری شود.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات