کشت گیاه نخودفرنگی
   
   کشت گیاه نخودفرنگی
   
   کشت گیاه نخودفرنگی

کشت گیاه نخودفرنگی کشت گیاه نخودفرنگی کشت گیاه نخودفرنگی

نخودفرنگی از خانواده بقولات گیاهی است یکساله دارای ساقه نازک، رونده و میوه این گیاه از نظر شکل شبیه به میوه لوبیاست. برگ نخودفرنگی از سه برگچه تشکیل شده که برگچه انتهائی اغلب به یک پیچک ختم می‌شود. گل نخودفرنگی دارای پرچم و مادگی هردو بوده و اتوگام یا خود تلقیج است. ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ادامه مطلب نخودفرنگی از خانواده بقولات گیاهی است یکساله دارای ساقه نازک، رونده و میوه این گیاه از نظر شکل شبیه به میوه لوبیاست. برگ نخودفرنگی از سه برگچه تشکیل شده که برگچه انتهائی اغلب به یک پیچک ختم می‌شود. گل نخودفرنگی دارای پرچم و مادگی هردو بوده و اتوگام یا خود تلقیج است. نخودفرنگی از خانواده بقولات گیاهی است یکساله دارای ساقه نازک، رونده و میوه این گیاه از نظر شکل شبیه به میوه لوبیاست. برگ نخودفرنگی از سه برگچه تشکیل شده که برگچه انتهائی اغلب به یک پیچک ختم می‌شود. گل نخودفرنگی دارای پرچم و مادگی هردو بوده و اتوگام یا خود تلقیج است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات