مستثنیات دین چیست و شامل چه اموالی می شود

پس از طی نمودن مراحل دادرسی در وصول وجوه مالی از سوی طلبکار و حکم به پرداخت دین از سوی بدهکار، محکمه به منظور جلوگیری از عسر و حرج مدیون قیدی را ذیل موادی از قانون اجرای احکام مدنی (ماده ­ی ۶۵) و قانون آیین دادرسی مدنی (ماده­ ی ۵۲۴) و خصوصا ماده­ ی ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی را پیش ­بینی نموده است. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ فرض مثال ارزش مالی منزل مسکونی مدیون نبایست فراتر از احتیاجات اولیه وی باشد و در مورد سایر مصادیق نیز این امر مجری است. تبصره­ ی نخست ماده ­ی ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می­ کند «چنانچه منزل مسکونی محکوم­ علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم ­له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم­ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم­ به، به طریق سهل­‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم­ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان­ پذیر باشد که در این صورت محکوم ­به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد».

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات