تصرف عدوانی چیست

همان­طور که در تعریف تصرف عدوانی به آن اشاره شد، رکن نخست تحقق تصرف عدوانی، وجود تصرف پیشین خواهان بر مال غیرمنقول می­ باشد. و رکن آخر دعوای تصرف عدوانی، عدوانی بودن آن است؛ یعنی تصرف خوانده بدون هر گونه اذن اعم از طرف متصرف سابق یا از طرف مرجع قضایی باشد. البته نگاه محاکم در رسیدگی به این قسم دعاوی این نیست که به دنبال شناسایی مالک باشند بلکه هدف حمایت از متصرف سابق می‌­باشد و محکمه به صرف احراز سبق تصرف خواهان و تصرف موخر خوانده رای را صادر می­ نماید.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات