تفاوت بین دعوای تصرف عدوانی و دعوای خلع ید چیست؟

تفاوت دیگر در اثبات مالکیت می­ باشد؛ یعنی در دعوای تخلیه ابتدا خواهان با ارائه سند مالکیت، مالکیت خود را بر مال غیرمنقول می‌­بایست اثبات نماید سپس وارد رسیدگی ماهوی گردند در حالی که در تصرف عدوانی الزامی در اثبات مالکیت نیست. روند رسیدگی به دعوای ممانعت از حق مشابه دعوای تصرف عدوانی می­ باشد و صاحب حق ملزم به اثبات وجود حق ارتفاق و انتفاع خویش نیست و به صرف وجود بهره­ مندی از آن در گذشته کفایت می­ کند. البته ماده ­ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در جرایم مشمول مرور زمان مقرر می­ کند که بنا به اینکه دعوای تصرف عدوانی مشمول جرایم تعزیری درجه ۶ قرار می­ گیرد، مرور زمان در این جرایم ۵ سال می‌­باشد و از تاریخ سپری شدن ۵ سال از آغاز شرایط اقامه دعوی، دیگر نمی­ توان پیگیری قضایی نمود.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات