بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی و قانون کار

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی و قانون کار

بازنشستگی کارگران از جمله حقوق انسانی به شمار می‌رود که کارگر بر اساس سابقه کار یا سالخوردگی، با برخورداری از هزینه زندگی از ادامه انجام کار معاف می‌شود و به این اعتبار قرارداد وی نیز خاتمه می‌یابد. در این خصوص قانون کار تعهداتی را برای کارفرما و قانون تامین اجتماعی حمایت‌های خاصی را برای کارگر قائل شده است. ماده ۲۳ قانون کار برخورداری از مستمری بازنشستگی کارگران را به قانون تامین اجتماعی سپرده است و فصل هفتم این قانون، اختصاص به شرایط برخورداری و میزان مستمری بازنشستگی دارد. ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های الحاقی آن، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی را مشخص کرده است. اما این ماده دارای تبصره‌هایی است که افراد در شرایط مختلف می‌توانند مطابق آن بازنشسته شوند. ۱ از ماده ۷۶ قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی مقرر می‌دارد افرادی که این میزان بالاترین مقدار محاسبه سنوات کاری در بیمه تامین اجتماعی است بنابراین همه افراد در هر سنی با داشتن ۳۵ سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند. حق بیمه پرداخت کرده باشد تا مشمول بازنشستگی شود هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور، یک و نیم سال محاسبه می‌شود. طبق تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، زنان مشغول به کار در محیط‌های کاری می‌توانند در ۴۲ سالگی در صورتی که ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند درخواست بازنشستگی کنند. می‌توانند با ۲۰ سابقه کار و پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن و ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند. سن بازنشستگی برای این افراد ۱۰ سال کمتر است و اگر سنوات پرداخت حق بیمه ۲۰ سال شده باشد بیمه‌شده اگر مرد باشد در سن ۵۰ سالگی و اگر زن باشد در سن ۴۵ سالگی می‌تواند بازنشسته شود. مطابق ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما می‌تواند برای افرادی که حداقل ۵ سال بیشتر از سن بازنشستگی کار کرده‌اند درخواست بازنشستگی کند. به موجب قانون بودجه سال۹۱ شرایطی ایجاد شده است تا بیمه‌شده با سوابق کمتر از ۲۰ سال نیز بتواند بازنشسته شود. در این شرایط بیمه‌شده باید حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و چنانچه به سن بازنشستگی رسیده باشد که در مردان ۶۰ سالگی و در زنان ۵۵ سالگی است، بازنشسته می‌شود. ماده ۱۱۱ قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی درباره این افراد اجرا نخواهد شد و میزان مستمری پرداختی بر اساس سنواتی که بیمه‌شده حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه می‌شود. (برای مثال اگر با ۱۵ سال سابقه بیمه بازنشسته شوند فقط مستمری ۱۵ روز را دریافت می‌نمایند). بنابراین، این افراد حسب مورد با۱۰تا ۲۰ روز حقوق بازنشسته می‌شوند که مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی آنان خواهد بود و این امر چندان مطلوب نیست. بر اساس ماده۷۷ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگی، عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سی و پنج/سی ام متوسط مزد یا حقوق کارگر تجاوز ننماید. در تبصره همین ماده نحوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی مشخص شده است. . (این قانون مشمول افرادی می‌باشد که حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه برای بازنشستگی دارند).

متن کامل نوشته در سایت سامانه حقوقی دادپرداز

منبع بلاگ

سامانه حقوقی دادپرداز

سامانه حقوقی دادپرداز

دادپرداز یک بازارگاه اینترنتی دو طرفه برای ایجاد ارتباط بین وکلا و حقوق‌دانان متخصص و مراجعانی است که نیاز به دریافت خدمات حقوقی دارند.

نظرات