راهنمای کشت گیاه برگ بو
     
      راهنمای کشت گیاه برگ بو
     
      راهنمای کشت گیاه برگ بو

راهنمای کشت گیاه برگ بو راهنمای کشت گیاه برگ بو راهنمای کشت گیاه برگ بو

گیاه برگ بو بومی ایران نیست و به طور سنتی جایگاه زیادی در کشورمان نداشته اشت، به عبارتی تا امروز به منظور دارو کاشته نشده است و تجاری سازی هم نشده است. برگ بو، درختی با تنه صاف و تاج هرمی شکل یا درختچه با انشعابات زیاد و بومی نواحی مدیترانه و اروپای جنوبی است. ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ادامه مطلب گیاه برگ بو بومی ایران نیست و به طور سنتی جایگاه زیادی در کشورمان نداشته اشت، به عبارتی تا امروز به منظور دارو کاشته نشده است و تجاری سازی هم نشده است. برگ بو، درختی با تنه صاف و تاج هرمی شکل یا درختچه با انشعابات زیاد و بومی نواحی مدیترانه و اروپای جنوبی است. گیاه برگ بو بومی ایران نیست و به طور سنتی جایگاه زیادی در کشورمان نداشته اشت، به عبارتی تا امروز به منظور دارو کاشته نشده است و تجاری سازی هم نشده است. برگ بو، درختی با تنه صاف و تاج هرمی شکل یا درختچه با انشعابات زیاد و بومی نواحی مدیترانه و اروپای جنوبی است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات