شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

شاخص CPI در سبد پروژه های ساختمانی

در این مقاله به بررسی شاخص عملکرد هزینه یا شاخص CPI در سبد پروژه‌های ساختمانی پرداخته شده است. از آنجا که شاخص عملکرد هزینه پروژه، یکی از مولفه‌های کلیدی در مدیریت هزینه‌های پروژه می‌باشد، در این مقاله پیشنهاد شده است تا از شاخص CPI در سبد پروژه‌های ساختمانی نیز استفاده گردد و به این روش، ریسک‌های مالی پروژه مورد بررسی قرار گیرد. در استفاده از شاخص CPI در سبد پروژه‌های ساختمانی باید توجه شود که در بسیاری از موارد، ارزش کسب شده و هزینه اجرای فعالیت‌های ساختمانی بجای داشتن محاسبات دقیق، از قضاوت مهندسی خبرگان بدست می‌آید.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات