ترشح شیره روی میوه هلو
     
      ترشح شیره روی میوه هلو
     
      ترشح شیره روی میوه هلو

ترشح شیره روی میوه هلو ترشح شیره روی میوه هلو ترشح شیره روی میوه هلو

درختان هلو یکی از حساس ترین درختان میوه نسبت به آفات و بیماری ها هستند. در نتیجه علاوه بر سمپاشی و مراقبت و ردیابی حشرات رعایت بهداشت باغات هم بسیار مهم است. ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ادامه مطلب درختان هلو یکی از حساس ترین درختان میوه نسبت به آفات و بیماری ها هستند. در نتیجه علاوه بر سمپاشی و مراقبت و ردیابی حشرات رعایت بهداشت باغات هم بسیار مهم است. درختان هلو یکی از حساس ترین درختان میوه نسبت به آفات و بیماری ها هستند. در نتیجه علاوه بر سمپاشی و مراقبت و ردیابی حشرات رعایت بهداشت باغات هم بسیار مهم است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات