کنترل آفات خرما
     
      کنترل آفات خرما
     
      کنترل آفات خرما

کنترل آفات خرما کنترل آفات خرما کنترل آفات خرما

توجه به بهداشت و مواظبت‌های فنی در نخل خرما بهداشت نخیلات مشتمل بر حذف یا انهدام محل‌های تکثیر، پناهگاها و محلهای زمستانگذرانی آفات چوبخوار خرما درنخلستانهای تحت مدیریت می‌باشد. رعایت این اصول در کاهش تراکم جمعیت بسیاری از آفات چوبخوار خرما موثر بوده و قابل تلفیقی با بسیاری از روشهای کنترل است. ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ادامه مطلب توجه به بهداشت و مواظبت‌های فنی در نخل خرما بهداشت نخیلات مشتمل بر حذف یا انهدام محل‌های تکثیر، پناهگاها و محلهای زمستانگذرانی آفات چوبخوار خرما درنخلستانهای تحت مدیریت می‌باشد. رعایت این اصول در کاهش تراکم جمعیت بسیاری از آفات چوبخوار خرما موثر بوده و قابل تلفیقی با بسیاری از روشهای کنترل است. توجه به بهداشت و مواظبت‌های فنی در نخل خرما بهداشت نخیلات مشتمل بر حذف یا انهدام محل‌های تکثیر، پناهگاها و محلهای زمستانگذرانی آفات چوبخوار خرما درنخلستانهای تحت مدیریت می‌باشد. رعایت این اصول در کاهش تراکم جمعیت بسیاری از آفات چوبخوار خرما موثر بوده و قابل تلفیقی با بسیاری از روشهای کنترل است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات