فورس ماژور در پروژه های عمرانی (کرونا)

فورس ماژور در پروژه های عمرانی (کرونا)

با توجه به شیوع بیماری کرونا طی ماه‌های اخیر، مشاهده می‌شود که بسیاری از پیمانکاران، این موضوع را مصداق بروز حوادث قهری در پروژه دانسته و پرداخت ضرر و زیان، تعلیق پیمان و یا حداقل، افزایش مدت پیمان بصورت تاخیرات مجاز را درخواست می‌نمایند. بنابراین اگر شیوع بیماری کرونا تنها سبب کاهش نیروی کار، کاهش راندمان کار و یا افزایش هزینه اجرای کار شده باشد، نمی‌توان آن را بعنوان فورس ماژور در نظر گرفت. بحث دیگر آن است که اگر هم کارفرما، شیوع بیماری کرونا را به عنوان مصداق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان بپذیرد، چه بازه‌ای باید برای دوره بروز آن در نظر گرفته شود؟ آیا از زمان تشخیص اولین بیمار در شهر اجرای پروژه تا درمان آخرین بیمار بعنوان تاخیرات مجاز پیمانکار لحاظ می‌گردد؟ یا زمانی در تاخیرات مجاز لحاظ می‌شود که شهر از نظر همه گیری بعنوان منطقه قرمز شناخته شده است؟ یا فقط بازه‌ای که در آن هرگونه عملیات ساختمانی توسط سازمان‌های مربوطه ممنوع اعلام شده است بعنوان دوره فورس ماژور قابل پذیرش است؟ (برای مثال شهرداری تهران از مورخ ۲۴ اسفند ۹۸ الی ۲۱ فروردین ۹۹ هرگونه عملیات ساختمانی را در شهر تهران ممنوع اعلام کرده بود). لذا اگر در برنامه زمان بندی پروژه، تعطیلاتی برای عید نوروز درنظر گرفته شده باشد، روزهای تعطیلی کارگاه نمی‌تواند در افزایش مدت مجاز پیمان لحاظ گردد. در صورت ادعای ضرر و زیان از سوی پیمانکار باید توجه شود که براساس ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر نیست. درصورت درخواست تعلیق از سوی پیمانکار نیز با عنایت به اینکه دوره تعطیلی اجباری پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران ناشی از شیوع کرونا کوتاهتر از یک ماه بوده است، براساس ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، پرداخت هزینه تعلیق پروژه به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات