تاثیر اقتصادی COVID-۱۹ بر صنعت ورزش در جهان

تاثیر اقتصادی COVID-۱۹ بر صنعت ورزش در جهان

شیوع بیماری کرونا در جهان بر اقتصاد ورزش تاثیر مستقیم داشته و سایه تهدید این ویروس بر چرخه اقتصاد ورزش نصف جهان مشهود است که به تاکید کارشناسان باید برای برون رفت از این مشکل فراگیرچاره اساسی اندیشید.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات