بیماری های مهم درخت رز
     
      بیماری های مهم درخت رز
     
      بیماری های مهم درخت رز

بیماری های مهم درخت رز بیماری های مهم درخت رز بیماری های مهم درخت رز

درختچه های رز به انواعی از آفات و بیماری های گیاهی حساس هستند. مبارزه و کنترل با آفات و بیماری های درختچه های رز شامل مراحل انتخاب محل کاشت، آماده سازی خاک، زه کشی خوب، فاصله مناسب بین درختان، انتخاب رقم مناسب و نگهداری و رسیدگی به درختان. ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ادامه مطلب درختچه های رز به انواعی از آفات و بیماری های گیاهی حساس هستند. مبارزه و کنترل با آفات و بیماری های درختچه های رز شامل مراحل انتخاب محل کاشت، آماده سازی خاک، زه کشی خوب، فاصله مناسب بین درختان، انتخاب رقم مناسب و نگهداری و رسیدگی به درختان. درختچه های رز به انواعی از آفات و بیماری های گیاهی حساس هستند. مبارزه و کنترل با آفات و بیماری های درختچه های رز شامل مراحل انتخاب محل کاشت، آماده سازی خاک، زه کشی خوب، فاصله مناسب بین درختان، انتخاب رقم مناسب و نگهداری و رسیدگی به درختان.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات