مبارزه با آفت مینوز مرکبات
     
      مبارزه با آفت مینوز مرکبات
     
      مبارزه با آفت مینوز مرکبات

مبارزه با آفت مینوز مرکبات مبارزه با آفت مینوز مرکبات مبارزه با آفت مینوز مرکبات

بیشتر آفات مرکبات ایران در مناطق شمالی کشور به دلیل بارندگی و رطوبت بالا وجود دارند. یکی از مهم ترین آفات مرکبات پروانه میوز مرکبات است. پروانه مینوز برگ مرکبات بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیاست ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ادامه مطلب بیشتر آفات مرکبات ایران در مناطق شمالی کشور به دلیل بارندگی و رطوبت بالا وجود دارند. یکی از مهم ترین آفات مرکبات پروانه میوز مرکبات است. پروانه مینوز برگ مرکبات بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیاست بیشتر آفات مرکبات ایران در مناطق شمالی کشور به دلیل بارندگی و رطوبت بالا وجود دارند. یکی از مهم ترین آفات مرکبات پروانه میوز مرکبات است. پروانه مینوز برگ مرکبات بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیاست

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات