انتخاب پیمانکار در پروژه های ساختمانی

انتخاب پیمانکار در پروژه های ساختمانی

در پروژه‌های ساختمانی که به ایجاد دارایی‌های بلندمدت می‌انجامند، انتخاب پیمانکاران مناسب که سبب اطمینان از کیفیت اجرا شوند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد و دستیابی به چنین هدفی، تا حد زیادی به کارایی عملکرد پیمانکار منتخب بستگی دارد. در این مقاله هدف، انتخاب پیمانکار با کمک روش‌های «تصمیم گیری چند معیاره» (multi-criteria decision making) می‌باشد. به عنوان مثال برای انتخاب پیمانکار در فرآیند ساخت و ساز، تمام پیمانکاران محتمل برای پروژه باید شناسایی شوند. بدان معنی که تمام عوامل مهمی که بر روی انتخاب پیمانکار موثر است باید شناسایی شوند. از جمله مهمترین معیارهای پیشنهادی برای انتخاب پیمانکار می‌توان به توان مالی، توان فنی و اجرایی، سوابق اجرای پروژه‌های مشابه و خوشنامی نزد کارفرمایان پیشین اشاره نمود. همان طور که اشاره شد، انتخاب پیمانکار برای پروژه‌های ساخت و ساز به عوامل مختلفی بستگی دارد. در انتخاب پیمانکار در چنین پروژه‌ای، مجموعه عواملی که باید ارزیابی شوند به شرح زیر بوده است: : تعداد پروژه‌های پیمانکار در حال حاضر، ظرفیت او برای اضافه نمودن این پروژه و وضعیت پروژه‌های جاری او را ارزیابی می‌کند. آن چه که در این مقاله حائز اهمیت است، نگرش آن به مسائل و مشکلات مرتبط با پروژه‌های ساختمانی است که این مسائل را در قالب مسائل تصمیم گیری چند معیاره مورد مطالعه قرار داده است. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که با افزایش پیچیدگی و معیارهای مختلف (بخصوص در پروژه‌های ابنیه صنعتی)، استفاده از روش AHP برای حل آن کارساز نخواهد بود و باید از روش‌های دیگر تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) استفاده نمود. باید توجه داشت که انتخاب پیمانکار در پروژه‌های ساختمانی، یک فرایند دوطرفه است و همانطور که کارفرما درخصوص انتخاب پیمانکاران خود تصمیم گیری می‌کند، پیمانکار نیز کارفرمای خود را انتخاب می‌نماید که البته این موضوع با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور با پیچیدگی هایی همراه است.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات