اختتامیه چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی با انتخاب ۵ تیم برگزیده برگزار شد

اختتامیه چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی با انتخاب ۵ تیم برگزیده برگزار شد

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

  منبع بلاگ

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده شناختی

  شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

   نظرات