نسل جدید ساعت های غواصی پر شده با روغن

اگر تا به حال غواصی کرده باشید، ممکن است متوجه شده باشید که بخاطر آنچه «انعکاس داخلی کامل» خوانده می‌شود، خواندن صفحه ساعت‌های غواصی اغلب بسیار دشوار است. در زیر آب، شکست نور در فضای پر از هوا در پشت بلورهای ساعت، آنها را به آینه تبدیل می‌کند، بنابراین برای خواندن زمان، لازم است که مستقیم به صفحه مدرج ساعت نگاه شود. ، در فضای داخلی ساعت در حدود ۳۷/۵ میلی لیتر روغن تزریق شده، شکست و انعکاس نور را از بین می‌برد، بنابراین صفحه ساعت از هر زاویه‌ای قابل خواندن است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات