دستورالعمل ضدعفونی میوه سیب جهت صادرات
   
   دستورالعمل ضدعفونی میوه سیب جهت صادرات
   
   دستورالعمل ضدعفونی میوه سیب جهت صادرات

دستورالعمل ضدعفونی میوه سیب جهت صادرات دستورالعمل ضدعفونی میوه سیب جهت صادرات دستورالعمل ضدعفونی میوه سیب جهت صادرات

سردخانه های سیب کشور در دامنه دمایی ۵/۰ تا ۵/۰ -درجه سانتیگراد تنظیم شده اند لذا با توجه به دماهای خاص ضدعفونی کشورهای مختلف علیه مگس های میوه به خصوص مگس میوه مدیترانه ای که در جدول زیر بیان شده و معمولاً دمای ۱۶/۱ درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود این دما می تواند برای ضدعفونی محصول صادراتی نیز بکار رود. ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ادامه مطلب سردخانه های سیب کشور در دامنه دمایی ۵/۰ تا ۵/۰ -درجه سانتیگراد تنظیم شده اند لذا با توجه به دماهای خاص ضدعفونی کشورهای مختلف علیه مگس های میوه به خصوص مگس میوه مدیترانه ای که در جدول زیر بیان شده و معمولاً دمای ۱۶/۱ درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود این دما می تواند برای ضدعفونی محصول صادراتی نیز بکار رود. سردخانه های سیب کشور در دامنه دمایی ۵/۰ تا ۵/۰ -درجه سانتیگراد تنظیم شده اند لذا با توجه به دماهای خاص ضدعفونی کشورهای مختلف علیه مگس های میوه به خصوص مگس میوه مدیترانه ای که در جدول زیر بیان شده و معمولاً دمای ۱۶/۱ درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود این دما می تواند برای ضدعفونی محصول صادراتی نیز بکار رود.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات