تغذیه و کود دهی درختان عناب
     
      تغذیه و کود دهی درختان عناب
     
      تغذیه و کود دهی درختان عناب

تغذیه و کود دهی درختان عناب تغذیه و کود دهی درختان عناب تغذیه و کود دهی درختان عناب

درخت عناب گیاه مناطق گرم و معتدل است و در مقابل تغییرات درجه حرارت مقاومت بسیاری دارد. حداقل و حداکثر دمای قابل تحمل عناب در منابع مختلف از ۲۵ -تا ۳۸ -در زمستان و تا ۴۸ +در تابستان ذکر شده است ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ادامه مطلب درخت عناب گیاه مناطق گرم و معتدل است و در مقابل تغییرات درجه حرارت مقاومت بسیاری دارد. حداقل و حداکثر دمای قابل تحمل عناب در منابع مختلف از ۲۵ -تا ۳۸ -در زمستان و تا ۴۸ +در تابستان ذکر شده است درخت عناب گیاه مناطق گرم و معتدل است و در مقابل تغییرات درجه حرارت مقاومت بسیاری دارد. حداقل و حداکثر دمای قابل تحمل عناب در منابع مختلف از ۲۵ -تا ۳۸ -در زمستان و تا ۴۸ +در تابستان ذکر شده است

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات