احداث باغ انگور داربستی
     
      احداث باغ انگور داربستی
     
      احداث باغ انگور داربستی

احداث باغ انگور داربستی احداث باغ انگور داربستی احداث باغ انگور داربستی

پایین بودن عملکرد و کیفیت و بالا بودن ضایعات و هزینه تمام شده  متاثر از عوامل متعددی است که مهمترین مورد آن نوع سیستم تربیت بوته انگور می باشد. سیستم تربیت انگور در کشورهای عمده تولید کننده انگور از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه عمدتاً به صورت فراز بوده در حالی که در بسیار از مناطق کشور ما همچنان از سیستم های سنتی استفاده می نمایند. ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ادامه مطلب پایین بودن عملکرد و کیفیت و بالا بودن ضایعات و هزینه تمام شده  متاثر از عوامل متعددی است که مهمترین مورد آن نوع سیستم تربیت بوته انگور می باشد. سیستم تربیت انگور در کشورهای عمده تولید کننده انگور از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه عمدتاً به صورت فراز بوده در حالی که در بسیار از مناطق کشور ما همچنان از سیستم های سنتی استفاده می نمایند. پایین بودن عملکرد و کیفیت و بالا بودن ضایعات و هزینه تمام شده  متاثر از عوامل متعددی است که مهمترین مورد آن نوع سیستم تربیت بوته انگور می باشد. سیستم تربیت انگور در کشورهای عمده تولید کننده انگور از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه عمدتاً به صورت فراز بوده در حالی که در بسیار از مناطق کشور ما همچنان از سیستم های سنتی استفاده می نمایند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات