تحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساخت

تحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساخت

در صورتیکه عملیات موضوع مشارکت آماده تحویل موقت شود، ولی سازنده، حداکثر تا یک ماه پس از آماده شدن موضوع مشارکت، تقاضای تحویل کار را نکند، مالک راسا نسبت به تشکیل هیات تحویل موقت اقدام می‌نماید و مراتب را به اطلاع سازنده می‌رساند. اگر سازنده پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مالک، نماینده خود را برای تحویل موقت معرفی نکند، مالک با نظر هیات سه نفره کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تحویل موقت موضوع مشارکت اقدام می‌نماید و سازنده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید. اگر هیات تحویل، عیب و نقصی در موضوع مشارکت مشاهده نماید، با تنظیم صورت مجلسی، نواقص و معایب مربوطه را مشخص و با تعیین مهلت جهت رفع معایب و نقائص، مراتب را به سازنده ابلاغ می‌نماید و سازنده، مکلف و موظف است پس از رفع نقایص و معایب ذکر شده در صورت جلسه مذکور، طی درخواستی تحویل موقت موضوع مشارکت را از مالک تقاضا نماید. ۴- سازنده، موظف است پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین الات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود و هرگونه نخاله و… را پس از تعیین تکلیف مشارکت و با نظر مالک ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری پس از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت از محل کار خارج کند. بعلاوه سازنده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت، ساختمان‌ها و تاسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل‌های تحویلی در کارگاه ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد مازاد و باقیمانده و نیز نخاله‌های ساختمانی را از محل کار، خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. در پایان دوره تضمین که در این قرارداد به مدت یکسال از تاریخ صورتجلسه تحویل موقت تعیین و مورد توافق طرفین می‌باشد، مالک پس از دریافت تقاضای کتبی سازنده مبنی بر تحویل قطعی موضوع مشارکت و تائید اولیه آن، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را همانگونه که در ماده ۱۲ برای تحویل موقت پیش بینی شده است، تعیین و به اطلاع سازنده می‌رساند. اگر سازنده در پایان دوره تضمین تعیین شده در قرارداد، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات