نمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکن

نمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکن

عبارت است از تامین زمین، طراحی و اجرای محوطه سازی و تاسیسات مربوطه، اخذ مجوزها (پروانه ساخت)، تامین تسهیلات بانکی و احداث واحدهای مسکونی تا مرحله پایانکار و تحویل کلید، مطابق مشخصات پیوست و تنظیم قرارداد تخصیص و واگذاری به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و سپس تحویل واحد به متقاضی پس از پایان عملیات اجرایی، اخذ پایانکار و مبادله قرارداد انتقال تسهیلات پرداختی طبق دستورالعمل طرح اقدام ملی مسکن. نظارت بر انجام فرآیند تحویل کلید به متقاضی پس از ساخت و نصب کلیه انشعابات برای واحدها و عقد قراردادهای مورد نیاز با متقاضیان و تحویل واحدها و اخذ پایانکار، تهیه نقشه و صورتمجلس تفکیکی، ترهین در بانک، اخذ دفترچه اقساط، تحویل واحد، صدور سند و نقل و انتقال به متقاضی توسط سازنده (هزینه‌های امور فوق در صورت انجام آنها توسط سازنده با تایید اداره کل از محل آورده متقاضی ویا تسهیلات طرح پرداخت خواهد شد). تهیه نقشه کامل واحدهای مسکونی و محوطه سازی با رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی و رعایت ضوابط مربوط به استفاده و بهره مندی معلولین (در صورت عدم تهیه توسط اداره کل) ظرف حداکثر دو هفته پس از عقد تفاهمنامه (و اخذ پروانه ساختمانی بر اساس نقشه‌های مربوطه). انجام فرآیند کامل اخذ پروانه تا تحویل کلید به متقاضی پس از ساخت و تنظیم قرارداد واگذاری با متقاضی و اخذ پایانکار، تهیه نقشه تفکیکی، صورتجلسه تفکیکی، پیگیری صدور سند، نقل و انتقال به متقاضی، ترهین در بانک، اخذ دفترچه اقساط و نصب کلیه انشعابات برای کلیه واحدها (هزینه‌های انجام شده برابرصورت حسابهای تایید شده از محل آورده یا تسهیلات پرداخت خواهد شد). با عنایت به برآورد ارائه شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه شماره ۶۸۰۸/۱۲۰۰/۹۹/ص مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ و مطابق مصوبات کمیته فنی شورای مسکن استان به تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۹به شماره ۹۸۴۲/۴۱/۹۹ در خصوص احداث ساختمانهای طرح اقدام ملی مسکن، هزینه پایه ساخت یک مترمربع ناخالص مسکونی (زیربنای کل) با اسکلت بتنی تا پنج طبقه روی پیلوت بدون احتساب هزینه‌های انشعابات، آماده، سازی، محوطه سازی، قیمت زمین، تعدیل، عوارض صدور پروانه، آزمایشات، طراحی، نظارت، ثبت و نقل و انتقال، صورت مجلس تفکیکی، بیمه مسئولیت، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پکیج، کولر، رادیاتور، نقاشی، کابینت و کمد دیواری با فهرست بهای سال ۱۳۹۹ و شاخص مبنای سه ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۹ معادل … میلیون ریال تعیین میگردد. اجرای عملیات محوطه سازی براساس نقشه‌های اجرایی مورد تایید اداره کل با دستور کار جداگانه براساس پایه فهرست بهای همین تفاهم نامه و تعدیل مربوطه محاسبه و پرداخت میگردد. هزینه‌های جانبی اعم ازمطالعات و تهیه نقشه‌های فاز یک و دو، صدور پروانه، ترهین ملک، ارزیابی بانک، تفکیک و اخذ سند مالکیت، هزینه‌های نظام مهندسی، کارگزاری تنظیم قرارداد با متقاضیان و… در طول زمان ساخت و بر اساس اسناد ارائه شده که به تایید اداره کل خواهد رسید، بطور جداگانه از محل آورده یا تسهیلات به سازنده پرداخت می‌گردد. تبصره: سازنده هزینه‌های تمام شده واحد را با احتساب ساخت واحد مسکونی، محوطه سازی داخل پروژه و تمامی هزینه‌های جانبی، در قالب جدول جداگانهای که به تصویب اداره کل میرسد، از محل آورده متقاضی و تسهیلات بانکی دریافت خواهد نمود. بدیهی است سازنده با تنظیم صورت وضعیت مبتنی بر جدول ساختار شکست و ارائه به اداره کل و پس از بررسی و تایید توسط اداره کل جهت دریافت وجه از محلهای مربوط به بانک معرفی و بانک نسبت به پرداخت مبلغ حواله‌های ارسالی از طرف اداره کل به حساب سازنده پس از ارزیابی لازم و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اقدام خواهد نمود. سازنده مکلف است همزمان با امضا و مبادله این تفاهمنامه، ضمانتنامه بانکی مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به میزان ۵ درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار به اداره کل تسلیم نماید، که ۵۰٪ ضمانتنامه پس از اتمام عملیات ساختمانی و اعلام و تایید آمادگی تحویل از طرف سازنده با تایید اداره کل آزاد میگردد. تبصره: معادل حداکثر ۲۰ درصد از مبلغ این تفاهمنامه در دو مرحله بر اساس درخواست سازنده در قبال ارایه ضمانت نامه بانکی از محل آورده متقاضی و… پیش پرداخت تعلق میگیرد، که مطابق ضوابط فنی و اجرایی و بخشنامه‌ها کسر خواهد شد. مدت این قرارداد بر اساس برنامه زمانبندی ۲۴ ماه شمسی می‌باشد و بعد از تاریخ تحویل زمین و اخذ مجوز عملیات اجرایی یا پیش پروانه منظور میگردد. تبصره: در صورتی که جمع مدت تاخیرات غیر مجاز ازیک چهارم مدت قرارداد بیشتر گردد و هر یک از مفاد بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان رعایت نگردد، اداره کل راسا مختار خواهد بود نسبت به فسخ، خاتمه، اقاله یا تمدید قرارداد اقدام نماید و سازنده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط و حق ارجاع موضوع را به محاکم قضایی ندارد. مطابق مصوبات کمیته فنی شورای مسکن استان به تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۹به شماره ۹۸۴۲/۴۱/۹۹ و با عنایت به برآورد ارائه شده توسط اداره کل راه وشهرسازی استان تهران طی نامه شماره ۶۸۰۸/۱۲۰۰/۹۹/ص مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ در خصوص احداث ساختمانهای طرح اقدام ملی مسکن، با فهرست بهای سال ۱۳۹۹ و در غیر این صورت سازنده از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد حاضر در زمین متعلق به اداره کل به عنوان متصرف شناخته شده و از طریق مقتضی نسبت به تخلیه و در اختیارگیری محل پروژه از سازنده اقدام خواهد شد. در صورتی که بدلیل قصور سازنده به هر دلیل از جمله تبصره ذیل ماده ۸، قرارداد فسخ شود و در زمین مورد تفاهم، اعیانی احداث شده باشد، بدوا موضوع تامین دلیل و پس از محاسبه درصد پیشرفت کار و براساس جدول ساختار شکست پیوست تفاهم نامه، توسط کارشناس رسمی منتخب هزینه‌های آن براساس قیمت این تفاهم نامه محاسبه شده و پس از کسر بدهی‌های سازنده به بانک و دیگر مراجع مرتبط با تفاهم نامه پرداخت و در صورت داشتن مطالبات ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف خواهد شد. باشد صرفا عین هزینه‌های انجام شده توسط سازنده به استناد مفاد همین تفاهم نامه و پس از تایید سازمان ملی زمین و مسکن و کسر بدهی‌های احتمالی سازنده به بانک و متقاضیان و اشخاص ثالث و کسور قانونی و غیره به سازنده پرداخت میگردد. در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد، نظر مشترک اداره کل امور حقوقی و قراردادها و دفتر امور نظارت عالی فنی پروژه‌های سازمان ملی زمین و مسکن و انجمن صنفی انبوه سازان استان با ابلاغ مدیر عامل سازمان برای طرفین لازم الاتباع است. قراردادهای واگذاری واحدهای مسکونی بین سازنده و متقاضی بر اساس نمونه قرارداد ابلاغی اداره کل با لحاظ نمودن چارچوب تفاهم نامه حاضر منعقد و مبادله خواهد شد. تبصره: در صورت بروز اختلافات بین سازنده و متقاضی با توجه به تبعیت سازنده و متقاضی از ضوابط طرح اقدام ملی مسکن، تنها مرجع رسیدگی اداره کل بوده و صرفا نظر ادارهکل برای طرفین لازم الاجرا میباشد و سازنده می‌بایست این شرط را در قراردادهای واگذاری منعقده با متقاضیان درج نماید. کلیه عملیات موضوع این قرارداد برای مدت یک سال شمسی پس از تحویل هر مجموعه از طرف سازنده به متقاضیان یا نمایندگان اداره کل تضمین میگردد. در صورت ابلاغ دستورکار کتبی توسط اداره کل جهت انجام کارهای جدید و مازاد بر مشخصات فنی پیوست قرارداد از آیتم‌های مندرج در فهرست بهای ابنیه سال اجرای کار، اعمال ضریب بالاسری ۱٫۴۱ با اعمال تعدیل متعلقه مشروط به انجام کار اضافی قابل محاسبه است. سازنده حق واگذاری کار و تعهدات خود مندرج در این قرارداد راجع به انجام عملیات ساختمانی، محوطه سازی و اتمام واحدهای مسکونی را به غیر تحت هیچ یک از عناوین حقوقی اعم از بیع، وکالت، صلح و غیره را ندارد و تعهد قائم به شخص است.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات