کوددهی و تغذیه سیب
     
      کوددهی و تغذیه سیب
     
      کوددهی و تغذیه سیب

کوددهی و تغذیه سیب کوددهی و تغذیه سیب کوددهی و تغذیه سیب

بسیاری از باغ های سیب کشور در ارتفاعات در مناطق دارای خاک کم عمق و آهکی قرار دارندبه همین دلیل اگر کوددهی سیب به خوبی انجام نشود، درخت دچار کمبود عناصر غذایی شده و ضعف عمومی، آنها را در معرض انواع آفات و بیماریهای گیاهی قرار داده. ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ادامه مطلب بسیاری از باغ های سیب کشور در ارتفاعات در مناطق دارای خاک کم عمق و آهکی قرار دارندبه همین دلیل اگر کوددهی سیب به خوبی انجام نشود، درخت دچار کمبود عناصر غذایی شده و ضعف عمومی، آنها را در معرض انواع آفات و بیماریهای گیاهی قرار داده. بسیاری از باغ های سیب کشور در ارتفاعات در مناطق دارای خاک کم عمق و آهکی قرار دارندبه همین دلیل اگر کوددهی سیب به خوبی انجام نشود، درخت دچار کمبود عناصر غذایی شده و ضعف عمومی، آنها را در معرض انواع آفات و بیماریهای گیاهی قرار داده.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات