فناوری عصبی FITLIGHT

فناوری عصبی FITLIGHT

نوعی از فناوری عصبی است که می‌تواند برای اندازه گیری و بهبود زمان عکس العمل، افزایش دقت ذهنی و افزایش پردازش حسی آنچه چشم شما می‌بیند و مغز شما پردازش می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم، عملکرد ورزشی انسان را افزایش می‌دهد و ابزاری ایده آل برای هر نوع تمرین ورزشی است. مغز برای ایجاد قدرت و استقامت بهتر به برنامه ریزی دقیق نیاز دارد و این دقیقا همان چیزی است که ما با این فناوری به ورزشکاران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های مختلفی را که ممکن است در طول مسابقات با آن روبرو شوند، تکرار کنند و با رویکرد

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات