تفاوت قیمت مصالح سنگی در فهارس بها

در این مقاله به بیان فلسفه تفاوت شدید میان قیمت مصالح سنگی در فهرست بهای ابنیه در مقایسه با فهرست بهای راه و باند پرداخته شده است. یا اینکه در یک پروژه پلسازی درون شهری که از فهرست بهای ابنیه استفاده می‌کند، پیمانکار درخواست نماید که مصالح سنگی از فهرست بهای ابنیه پرداخت شود، درحالیکه قیمت تمام شده تامین مصالح سنگی برای پیمانکار بسیار کمتر از رقم پرداختی فهرست بها باشد. فهرست بهای ابنیه عموما برای پروژه‌های درون شهری استفاده می‌شود که در آن تامین مصالح سنگی به معنای خرید مصالح است. بنابراین، استفاده از ردیف‌های فهرست بهای راه و باند برای مصالح سنگی تنها زمانی مجاز خواهد بود که کارفرما معدن مصالح سنگی را در اختیار پیمانکار گذاشته باشد. بطوریکه برای مثال در تجزیه ردیف‌های مربوط به اساس و زیراساس در فهرست راه، بر اینکه مصالح تولید کارگاه باشد تاکید شده است.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات